Disclaimer AAKU

Aansprakelijkheid

Arts Acupuncturist Kuin Utrecht is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Arts Acupuncturist Kuin Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Berichten die u per e-mail naar Arts Acupuncturist Kuin Utrecht stuurt, kunnen onveilig zijn. Arts Acupuncturist Kuin Utrecht raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Arts Acupuncturist Kuin Utrecht te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Arts Acupuncturist Kuin Utrecht te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Het feit dat materialen en internetsites van derden via deze pagina kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat ze aanbevolen worden of goedgekeurd zijn door Arts Acupuncturist Kuin Utrecht. Arts Acupuncturist Kuin Utrecht is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie die gevonden kan worden op de vermelde internetsites van derden.

Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Arts Acupuncturist Kuin Utrecht, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arts Acupuncturist Kuin Utrecht.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Arts Acupuncturist Kuin Utrecht behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Versie 1.0 (17-6-2019)